• شرکت سیمان سفید اسپندار
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

پاکت اسپندار 

 

  پاکت اسپندار 

شرکت صنایع بسته بندی اسپندار توانایی تولید نزدیک به 60.000.000 میلیون پاکت را دارا خواهد بود. این .پاکت ها از نوع پروپیلن لمینیت شده خواهند بود