• شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان سفید اسپندار
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • شرکت سیمان کیاسر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل

بتن اسپنداربتن آماده اسپندار :

نوعی از بتن که در کارخانه آماده شده و به مشتری تحویل داده می شود. زمان بین تولید و تحویل این بتن به مشتری نباید بیش از یک ساعت شود.