• شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان سفید اسپندار
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • شرکت سیمان کیاسر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل

خط مشی 

به  نام خدا

 

 IMS خط مشی نظام  مدیریت یکپارچه    

شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار    

 

 

از آنجائیکه مشتری محور اصلی راهبردهای هلدینگ اسپندار می باشد، قصد داریم از طریق مدیریت ارتباط با مشتریان و شناسایی نیازها و انتظارات ایشان فعالیّت های خود را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا نماییم تا با ارائه محصولات با کیفیّت و خدمات فنی و پشتیبانی موثر در جهت افزایش رضایت و ایجاد ارزش برای مشتریان گام برداریم.

 

˜ما اعتقاد داریم که سهامداران هلدینگ نقش بسزایی در بقا و تداوم فعالیّت های هلدینگ ایفا می نمایند ، از اینرو با اتخاذ راهبردهای صحیح و ارتقاء برند اسپندار حداکثرتلاش خود را در جهت ارزش آفرینی برای ایشان خواهیم کرد.

 

ما نیروی انسانی را سرمایه اصلی و اساس پیشرفت هلدینگ می دانیم بنابراین با ایجاد محیطی پویا و مناسب با توجه به فرهنگ و ارزش های سازمانی در جهت استفاده موثّر از توان، خلاقیت و ایجاد زمینه مشارکت پرسنل اقدام و در راستای توسعه و ارتقا ءتوانمندی های آنها برنامه ریزی می نماییم.

 

ما فعالیّت های خود را از طریق فرآیندهای اثربخش و کارا  با تعیین توالی و تعامل مناسب بین فرآیند ها در قالب یک سیستم منسجم و یکپارچه،
برنامه ریزی و اجرا نموده و همواره در جهت بهبود  مداوم این فرآیندها اقدام می نماییم.

 

ما اعتقاد راسخ داریم که تصمیمات اثربخش بر پایه داده ها و اطلاعات صحیح و به موقع استوار است بنابراین تصمیمات راهبردی خود را با کسب اطلاعات از فرآیندهای سازمان ، وضعیت موجود در بازار، مشتریان و سایر ذینفعان ( و تعیین نقاط قوّت و ضعف و شناخت فرصت ها و تهدید ها ) اتخاذ می نماییم.

 

 ما باور داریم یک وابستگی متقابل بین هلدینگ و تامین کنندگان وجود دارد از این رو این ارتباط را با در نظر گرفتن رویکردی بلند مدت به گونه ای مدیریت می کنیم تا برای هر دو طرف ایجاد ارزش نموده و موجبات توسعه پایدار هلدینگ فراهم گردد. ضمناً برآنیم تا پذیرای مسئولیّت اجتماعی خود در قبال محیط زیست و جامعه ( به عنوان یک شهروند خوب ) باشیم.

 

 ما سیستم  مدیریت کیفیّت خود را بر اساس استاندارد  ISO9001:2008  طراحی و اجرا نموده و در جهت بهبود مداوم آن گام برمی داریم.

 

رئیس دفتر مدیر عامل به عنوان نماینده مدیریت، وظیفه نظارت و اطمینان از اجرا  و برقراری سیستم مدیریت کیفیّت را عهده دار می باشند.

 

 

                                                 علی امینی                                           

                                                                               مدیرعامل                                                                    

                                                              شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار